197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Mở lớp an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2021

12-01-2021

Công ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Khu Vực Phía Nam

được thành lập 15/4/2014 hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu. An Toàn Phía Nam đã tổ chức đào tạo huấn luyện cho hàng ngàn học viên và các doanh nghiệp, cơ sở lớn vừa và nhỏ trên toàn quốc. Từ 24/09/2019 AN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp giấy phép đủ điều kiện để hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn Hạng C (Theo nghị Định 44/2016/NĐ-CP Đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6)
  • Thủ tục đăng ký nhanh, tư vấn 24/7
  • Học phí ưu đãi
  • Tổ chức trên phạm vi toàn quốc

ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN

ĐẶC BIỆT AN TOÀN PHÍA NAM TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN NHẬN ƯU ĐÃI CỦA CHÚNG TÔI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐƯỢC PHÉP HUẤN LUYỆN ATLĐ 

 
Huấn luyện an toàn lao động          Huấn luyện an toàn lao động an toàn khu vực phía nam          Huấn luyện an toàn khu vực phía nam
 
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 140/2018/NĐ-CP ban hành ngày 08/10/2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cho nghị định 44/2016/NĐ-CP
Luật số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015 quy định về luật an toàn vệ sinh lao động 
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12/05/2016 danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
 
 
 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 
Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
Bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
Bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

Nhóm 4: Người lao động làm việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Bao gồm người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.
 
 

 NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG

 
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động cơ sở.
Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Tổ chứ bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
Xây dựng đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm
Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp
Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động, nghiệp vụ công tác tự kiểm tra.
Công tác điều tra tai nạn lao động, những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.
Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành.
Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yêu tố nguy hiểm, có hại.
Quy trình làm việc an toàn vơi máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động
Kiến thức cơ bản về yêu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
Nôi quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân.
Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành.
Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm.
Quy trình làm việc an toàn vệ sinh lao động.
Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
 
a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao đông đối với người lao động.
Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
Chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.
Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao dodognj và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việ và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động gồm:
Tổ chức bộ máy, quản lý thực hiện quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Phân tích trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa cải thiện điều kiện lao động.
Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao đông, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.
Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động. hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp
Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
 
Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên.
 
 
 
HỒ SƠ CẤP SAU KHI HUẤN LUYỆN
 
Nhóm 1,2,5,6: Sau khi sát hạch, kiểm tra đạt yêu cầu, học viên được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có thời hạn 02 năm.
 
Nhóm 3: Sau khi sát hạch đạt yêu cầu. Người sử dụng lao động cấp thẻ an toàn cho người lao động . Tổ chức huấn luyện cấp thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Thẻ an toàn có thời hạn 02 năm.
 
Nhóm 4: Học viên được cấp kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở. Đào tạo định kỳ 01 năm/ 1 lần
 
 
ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Địa điểm học linh động theo nhu cầu của từng đơn vị

1. Tại lớp học tập trung ở Hà Nội, Hồ Chí Minh do Trung tâm tổ chức. 

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động an toàn khu vực phía nam

Chúng tôi tổ chức giảng dạy tại 224 Điện Biên Ph, Phường 7, Quận 3 TP. HCM
Một số phòng giảng dạy của chúng tôi

Phòng ốc giảng dạy của chúng tôi
Phòng ốc giảng dạy của chúng tôi

Phòng ốc giảng dạy của chúng tôi

2. Tại Đơn vị, Doanh nghiệp và các tỉnh thành trên cả nước.

 

LỊCH KHAI GIẢNG: 

Công ty thường xuyên Khai giảng các lớp trong tháng hoặc theo yêu cầu nếu tổ chức dạy tại Đơn vị. 

 

HỌC PHÍ: Tùy thuộc vào số lượng học viên và nhu cầu đào tạo của đơn vị.

 

GIẢNG VIÊN: Là các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định.

 

THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. 02 ảnh 3×4.

2. CMND photo

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC ĐÀO TẠO 
 
CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM
Địa chỉ: 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 102 555

Email: [email protected]
Website: www.antoanphianam.vn
 
Từ khóa: Huấn luyện an toàn lao động, Chứng chỉ an toàn nhóm  1,2,5,6, thẻ an toàn nhóm 3,  an toàn trong xây dựng,  an toàn làm việc trên caohuấn luyện an toàn điện, ...

Messenger Zalo